• Voľné pracovné miesta

     • Voľné pracovné miesta

     • Sociálny pedagóg

       

      Kvalifikačné predpoklady a náplň práce v súlade s Vyhláškou  MŠ SR  č. 437/2009 Z.z.,  ktorou sa ustanovujú kvalifikačné   predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  pedagogických  zamestnancov a odborných zamestnancov

       

      A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

      • v študijnom odbore sociálna pedagogika,
      • v študijnom odbore sociálna práca,
      • v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku,
      • v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky
      • najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva.

       

      Jedná sa o jedného sociálneho pedagóga na plný úväzok.

      Požadované doklady:

      1. Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania.
      2. Profesijný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom praxe.
      3. Motivačný list.
      4. Overené fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške).
      5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace).
      6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.
      7. Uprednostnení budú uchádzači, ktorí majú skúsenosti s prácou so žiakmi s MRK.
      8. V prvom kole budú posúdení uchádzači na základe priložených životopisov

       

      Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:

      • osobne na riaditeľstvo ZŠ Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa,
      • poštou na adresu: ZŠ Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa.