• Voľné pracovné miesta

     • Voľné pracovné miesta

     • Pedagogický asistent

      Kvalifikačné predpoklady

       1. spôsobilosť na právne úkony,
       2. vek nad 18 rokov,
       3. odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená

      Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

      • v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
      • v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
      • v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
      • v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský   smer,
      • v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
      • v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

      Úplné stredné odborné vzdelanie

      • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
      • úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
      • úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016
       1. ovládanie štátneho jazyka,
       2. zdravotná spôsobilosť,
       3. bezúhonnosť,
       4. odporúčaným kritériom pri výbere pedagogického asistenta je aj ovládanie materinského jazyka detí z MRK (budú sa aplikovať predpisy slovenského antidiskriminačného zákona (pozitívna diskriminácia - dočasné vyrovnávacie opatrenia) formou preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o zamestnanie.

       

      Jedná sa o jedného pedagogického asistenta na plný úväzok.

      Požadované doklady:

      1. Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania.
      2. Profesijný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom praxe.
      3. Motivačný list.
      4. Overené fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške).
      5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace).
      6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.
      7. Uprednostnení budú uchádzači, ktorí majú skúsenosti s prácou so žiakmi s MRK.
      8. V prvom kole budú posúdení uchádzači na základe priložených životopisov.

       

      Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:

      • osobne na riaditeľstvo ZŠ Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa (do 23.8.2018, 10:00 hod.),
      • poštou na adresu:  ZŠ Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa (do 21.8.2018 – rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

      Termín výberového konania je 23.8.2018 o 10:00 hod. v priestoroch hlavnej budovy ZŠ.

      Pracovný pomer sa uzatvorí na dobu určitú - od cca 27.08.2018 do 31.08.2019.