• Voľné pracovné miesta

     • Voľné pracovné miesta

     • Školský špeciálny pedagóg

      Kvalifikačné predpoklady a náplň práce: v súlade s Vyhláškou  MŠ SR  č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

      A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

      • v študijnom odbore špeciálna pedagogika - pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálna pedagogika - nepedagogický smer a splnenie osobitnej, kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
      • špeciálna pedagogika - poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva,
      • v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium,
      • v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
      • v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
      • v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. - 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
      • v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva, alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
      • v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

       

      Jedná sa o jedného špeciálneho pedagóga na plný úväzok.

       

      Požadované doklady: 

      1. Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania.
      2. Profesijný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom praxe.
      3. Motivačný list.
      4. Overené fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške).
      5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace).
      6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.
      7. Uprednostnení budú uchádzači, ktorí majú skúsenosti s prácou so žiakmi s MRK.
      8. V prvom kole budú posúdení uchádzači na základe priložených životopisov

       

      Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:

      • osobne na riaditeľstvo ZŠ Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa,
      • poštou na adresu: ZŠ Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa.
      •  

      Školský psychológ

      Kvalifikačné predpoklady a náplň práce v súlade s Vyhláškou  MŠ SR  č. 437/2009 Z.z.,  ktorou sa ustanovujú kvalifikačné   predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  pedagogických  zamestnancov a odborných zamestnancov

       

      1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
      • v študijnom programe psychológia,
      • učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.

       

      Jedná sa o jedného školského psychológa na 50% úväzok.

      Požadované doklady: 

      1. Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania.
      2. Profesijný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom praxe.
      3. Motivačný list.
      4. Overené fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške).
      5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace).
      6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.
      7. Uprednostnení budú uchádzači, ktorí majú skúsenosti s prácou so žiakmi s MRK.
      8. V prvom kole budú posúdení uchádzači na základe priložených životopisov

       

      Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:

      • osobne na riaditeľstvo ZŠ Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa,
      • poštou na adresu: ZŠ Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa.