Navigácia

Voľné pracovné miesta

Školský špeciálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady a náplň práce: v súlade s Vyhláškou  MŠ SR  č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 • v študijnom odbore špeciálna pedagogika - pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálna pedagogika - nepedagogický smer a splnenie osobitnej, kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • špeciálna pedagogika - poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva,
 • v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium,
 • v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. - 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva, alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Jedná sa o jedného špeciálneho pedagóga na plný úväzok.

 

Požadované doklady: 

 1. Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania.
 2. Profesijný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom praxe.
 3. Motivačný list.
 4. Overené fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške).
 5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace).
 6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.
 7. Uprednostnení budú uchádzači, ktorí majú skúsenosti s prácou so žiakmi s MRK.
 8. V prvom kole budú posúdení uchádzači na základe priložených životopisov

 

Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:

 • osobne na riaditeľstvo ZŠ Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa,
 • poštou na adresu: ZŠ Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa.

 

Pedagogický asistent

Kvalifikačné predpoklady

a)  spôsobilosť na právne úkony,

b)  vek nad 18 rokov,

c)  odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.,  ktorou sa  ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

 • v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
 • v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
 • v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
 • v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský   smer,
 • v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
 • v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

 

Úplné stredné odborné vzdelanie

 • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
 • úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
 • úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016

a)  ovládanie štátneho jazyka,

b)  zdravotná spôsobilosť,

c)  bezúhonnosť,

d)  odporúčaným kritériom pri výbere pedagogického asistenta je aj ovládanie materinského jazyka detí z MRK (budú sa aplikovať predpisy slovenského antidiskriminačného zákona (pozitívna diskriminácia - dočasné vyrovnávacie opatrenia) formou preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o zamestnanie.

 

Jedná sa o jedného pedagogického asistenta na plný úväzok.

 

Požadované doklady: 

 1. Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania.
 2. Profesijný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom praxe.
 3. Motivačný list.
 4. Overené fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške).
 5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace).
 6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.
 7. Uprednostnení budú uchádzači, ktorí majú skúsenosti s prácou so žiakmi s MRK.
 8. V prvom kole budú posúdení uchádzači na základe priložených životopisov

 

Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:

 • osobne na riaditeľstvo ZŠ Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa,
 • poštou na adresu: ZŠ Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa
  Základná škola, Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa
 • +421 475423650

Fotogaléria