• Voľné pracovné miesta

    • Sociálny pedagóg

      

     Kvalifikačné predpoklady a náplň práce v súlade s Vyhláškou  MŠ SR  č. 437/2009 Z.z.,  ktorou sa ustanovujú kvalifikačné   predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  pedagogických  zamestnancov a odborných zamestnancov

      

     A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

     • v študijnom odbore sociálna pedagogika,
     • v študijnom odbore sociálna práca,
     • v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku,
     • v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky
     • najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva.

      

     Jedná sa o jedného sociálneho pedagóga na plný úväzok.

     Požadované doklady:

     1. Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania.
     2. Profesijný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom praxe.
     3. Motivačný list.
     4. Overené fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške).
     5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace).
     6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.
     7. Uprednostnení budú uchádzači, ktorí majú skúsenosti s prácou so žiakmi s MRK.
     8. V prvom kole budú posúdení uchádzači na základe priložených životopisov

      

     Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:

     • osobne na riaditeľstvo ZŠ Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa,
     • poštou na adresu: ZŠ Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa.